(Her-) ontwikkelingen

Een taxatie aanvragen?

Corporatie Taxaties voert taxaties uit van voorgenomen (her-)ontwikkelingen voor woningcorporaties.

De maatschappelijke opgave voor woningcorporaties is onverminderd groot. Terwijl de woningtekorten oplopen, is de opgave voor verduurzaming eveneens een groot aandachtspunt.

Juist in een tijd waarin investeringen verder onder druk komen te staan is het voor een corporatie van cruciaal belang om inzicht te krijgen in de marktwaarde en (on)mogelijkheden van een object of locatie. Dat gaat over het inzichtelijk maken van de marktontwikkelingen, eventuele huurpotentie van een gebied maar ook de publiek- en privaatrechtelijke aspecten.

Daarnaast overleggen wij met een corporatie altijd over het uitvoeren van meerdere scenario taxaties. Welk scenario leent zich het beste tot een bepaald gebied en wat zou de financiële impact zijn van een aanpassing in de voorgenomen ontwikkeling?

“Investeringen in verduurzaming worden getoetst op de effecten voor de gebruikers en krijgen een plek in de waardering.”

Op basis van onze werkwijze kan een taxatie een belangrijk meetinstrument zijn om te zien of beleidsdoelstellingen worden behaald.

Wij ervaren dat onze aanpak corporaties helpt in de besluitvorming. Het inzichtelijk maken van een maatschappelijk- en financieel rendement is essentiële informatie in een beleidsvraagstuk. Corporatie Taxaties gaat in gesprek met een corporatie om tot een onderbouwing te komen van voorgenomen (her-)ontwikkelingen. Van het in kaart brengen van de risico’s en maatregelen, tot aan het toetsen van een investering aan interne (investerings-)statuten .

Een taxatie aanvragen?