Publicatie Handboek marktwaardering 2021

Op grond van de Woningwet dienen woningcorporaties voor de jaarrekening het vastgoed in exploitatie te waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Het waarderingshandboek beoogt de toegelaten instellingen te ondersteunen in het proces om tot waardering op marktwaarde te komen.

Op 29 oktober jl. is het Handboek Marktwaardering 2021 gepubliceerd. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u opgesomd. Lees verder om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen.

Belangrijkste wijzigingen – welke ook zijn terug te vinden in de Nota van wijzigingen – Handboek 2021:

Methodische wijzigingen:

  • De afslag van de mutatiekans in het uitpondscenario is komen te vervallen.
  • Er is een tekstuele aanpassing gedaan t.a.v. de aftopping van boveninflatoire huurverhoging. In het handboek is verduidelijkt dat de contracthuur als gevolg van boveninflatoire huurverhoging boven de markthuur kan uitkomen.

Wijzigingen met als doel aanscherpen, aanvullen en verduidelijken van het handboek:

  • Blijvend gereguleerd en contracthuur worden niet meer vermeld bij de exploitatieverplichting, daar de exploitatieverplichting geldt op het complexniveau.
  • De ingevoerde percentages voor boveninflatoire huurverhoging worden per woning begrensd op de percentages in de marktwaarde.
  • Wijziging is doorgevoerd t.a.v. de bepaling van de kapitalisatiefactoren, meer in het bijzonder het deel K3.

Overige wijzigingen zijn:

  • De parameters zijn gewijzigd naar peildatum 31 december 2021.
  • De lijst van aardbevingsgebieden is opnieuw vastgesteld.
  • De Postcode 4- en gebiedsindelingen tabel is bijgewerkt (in bijlage 9) in het handboek.