Kennisbank

Toon:

Gebruikershandleiding Vastgoedtaxonomie

Steeds vaker dient er een data uitwisseling plaats te vinden tussen de corporatie en de banken. […]

Lees meer

Nota van wijzigingen handboek 2019

In de nota van wijzigingen handboek 2019  zijn de wijzigingen welke zijn doorgevoerd in het handboek […]

Lees meer

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2019

Op grond van de Woningwet dienen toegelaten instellingen en hun dochtermaatschappijen voor de jaarrekening het vastgoed […]

Lees meer

Handreiking datakwaliteit marktwaarde

De evaluatie van het jaarrekeningproces 2016 leerde dat de bepaling en de controle van de marktwaarde […]

Lees meer

NBA-handreiking – Specifieke aandachtspunten bij de controle van vastgoedentiteiten

De (herziene) NBA-handreiking beoogt accountants betrokken bij de controle van entiteiten die activiteiten ontplooien in de […]

Lees meer

Kengetallen voor onderhoudskosten

De Woningwet schrijft voor de jaarrekening voor dat corporaties het in exploitatie zijnde vastgoed op grond […]

Lees meer